Subject tags for mythological characters

A B C D E G H I K L M N O P R S T W Z

Zeus, Munich, Antikensammlungen 596

There are two kinds of searches possible for this web site. The first type, which is comprehensive, involves just entering a mythological character’s name in the search box over the left menu bar (please be certain to use the same spelling of the character’s name as in Gantz’s Early Greek Myth). This type of search will pull up every page where your character is mentioned. The second way to search is a subject search; in this type of search, the same search box is used, but the name of the mythological character must be preceded by a pound symbol (#), as in “#Orpheus“. This type of search, called a tag search, will lead you only to pages that emphasize the character, as in the case of Orpheus. Please note that you can combine more than one character’s name in a search, by simply putting a space between the names, as in “#Smyrna/Myrrha #Adonis”. If the character(s) has more than one word identifying him/her/them, the plus symbol (+) should be inserted between each of the different words in the name, as in “#Daughters+of+Minyas“. When there is a subject tag(s) at the bottom of a page with literary and/or artistic sources, clicking on the tag, as in #Zeus, will cause all the pages with the same tag to display.

Please note that at this point, the second type of search, with character tags, has only been set up for Chapters 1-5, the first part of Chapter 14, and Chapter 18, with an emphasis on the artistic representations from these chapters. However, the tags for the literary sources for Chapters 1-5, 14 and 18 and for other chapters will be put up as the menu is restructured and more literary and artistic sources are added. As more chapters are given tags, they will be mentioned in this paragraph, and the character names will be added to the list below.

A:

#Abderos#Achilleus, #Admetos, #Adonis, #Agamemnon, #Aias+son+of+Oileus, #Aias+son+of+Telamon, #Aigina, #Aigisthos, #Aineias, #Aiolos, #Aithra, #Akamas, #Akastos, #Aktaion, #Aletes+son+of+Aigisthos, #Alkestis, #Alkmaion, #Alkmene, #Aloadai, #Amazones, #Amphiaraos, #Amphilochos+son+of+Amphiaraos, #Amphion, #Amphitrite, #Amphitryon, ##Anchises, #Andromache+Amazon, #Andromache+wife+of+Hektor, #Anesidora, #Antenor, #Antikleia, #Antilochos, #Antiope+I (mother of Amphion and Zethos), #Antiope+wife+of+Laokoon, #Antiphates+son+of+Melampous, #Aphrodite, #Apollo, #apple, #Ares, #Ariadne, #arms+of+Achilleus#Artemis, #Askanios, #Astyanax, #Atalanta, #Athamas, #Athena, #Augeias, #Autoboulos, #Autolykos

B:

#basket, #battlements+of+Troy, #bearskin, #boar, #boarskin, #Boreas, #Briseis, #bull

C:

#cattle, #Chariklo, #Charon, #Charybdis, #Cheiron, #Chimaira, #Chryse, #Chrysippos, #Chrysothemis, #cock, #crab#crane

D:

#Danae, #Daphne, #Daughters+of+Minyas, #deer, #deerskin#Deianeira, #Deidameia, #Deiphobos, #Delphic+tripod, #Demeter, #Demophon, #Diomedes, #Dionysos, #Dirke, #dog, #dogs, #Dryad, #Dryas

E:

#eagle, #eidola, #Eileithuia, #Elektra+daughter+of+Agamemnon, #Eleusis, #Elpenor, #Eos, #Epimetheus, #Erigone+daughter+of+Aigisthos, #Erinyes, #Erinys, #Eriphyle, #Eris, #Eros, #Erysichthon, #Eumaios, #Euopis, #Euphorbos, #Eurykleia, #Eurylochos, #Eurypylos, #Eurystheus, #Eurytion

G:

#Gaia, #Ganymedes, #Galene, #Geryoneus, #Gigantes, #Glauke+Amazon, #Glaukos, #Golden+Fleece, #Gorgons, #Graiai, #Groom+of+Diomedes

H:

#Hades, #Harmonia, #Harpuiai, #Head+of+Orpheus, #Hebe, #Heimarmene, #Hekabe, #Hekate, #Hektor#Helen, #Helios, #Helle, #Hellen, #Hephaistos, #Hera, #Herakles, #Hermes, #Hesione, #Hesperides, #Hestia, #Himeros, #Hind, #Hippalkimos, #Hippolyte#Hyakinthos, #Hyades, #Hydra, #Hypnos

I:

#Iason, #Idas, #Ikarios, #Ino, #Iolaos, #Iphigeneia, #Iphikles, #Iphito, #Iphitos, #Iris, #Ixion

K:

#Kadmos, #Kaineus, #Kallirhoe, #Kallisto, #Kalypso, #Kanake, #Kapaneus, #Kassandra#Kastor, #Kentauroi, #Kentauros, #Kephalos, #Ker, #Kerberos, #kerykeion, #Kirke#Klytaimestra, #Klytios, #Kokalos, #Kouretes, #Kreousa, #Kresphontes, #Kronos, #Kybele, #Kyknos, #Kyrene

L:

#Laertes, #Laios, #Laodameia+nurse+of+Orestes, #Laokoon, #Lapythos, #Lerna, #Leto, #Linos, #lion, #lionskin, #Lykaon, #Lykos, #Lykomedes#Lykourgos, #Lyssa

M:

#Mainades, #Maira, #Makareus, #Mania, #Mares+of+Diomedes, #Marpessa, #Marsyas, #Medousa, #Megara, #Melanion, #Melanippe, #Memnon, #Menelaos, #Metis, #Midas, #Minos, #Misenos, #Moirai, #Mopsos

N:

#Nausikaa, #Nemean+Lion, #Nemesis, #Neoptolemos, #Nephele, #Nereides, #Nereus, #Nessos, #Nestor, #Nikippe, #Nymphai, #Nyx

O:

#Odysseus, #Odysseus’+transformed+men, #Oidipous, #Oinone#Oinopion, #Okeanos, #Oknos, #Olympians, #omphalos, #Ophis, #Oreithuia, #Orestes, #Orpheus, #Orthos, #Ouranos

P:

#Pan, #Pandora, #Paris, #Patroklos, #Pegasos, #Peirithoos, #Peitho, #Peleus, #Pelias, #Pelops, #Penelope, #Penthesileia, #Pentheus, #Periboia, #Persephone, #Perseus, #Phaon, #Pheres, #Philoktetes, #Phoinix, #Phokos, #Pholos, #Phrixos, #pirates, #pithos, #Polites, #Polyboia, #Polybos, #Polyphemos, #Polyxena, #Pompe, #Pontos, #Poseidon, #Priam, #priestess, #Prometheus, #pygmy, #Pylades, #Pythia, #Python

R:

#ram, #raven, #Rheia, #rock

S:

#Sack+of+Troy, #Salmoneus, #Sarpedon, #Satyroi, #scales, #sea+monster, #Seiren, #Seirenes, #Selene, #Semele, #ship, #Silenoi, #Silenos, #Sisyphos, #Skylla, #Skythian, #Smyrna/Myrrha, #snake, #Sphinx, #statue, #Sthenelos, #Stymphalian+Birds, #suitors, #sword

T:

#Talthybios, #Tantalos, #Taugete, #Tekmessa, #Telamedes, #Telamon, #Telemachos, #Telephos, #temple, #Teukros, #Thamyris, #Thanatos, #Theano, #Thebe, #Thersites, #Theseus, #Thetis, #Thracian+women, #thunderbolt, #Thyone, #Timandra, #Titans, #Tithonos, #Tityos, #Triptolemos, #Triton, #Troilos, #Trojan+Horse, #trophos, #Tyndareos, #Typhoeus

W:

#wheel, #wine+cup, #wine+pithos, #wineskin

Z:

#Zephyros, #Zethos, #Zeus

 2,738 total views,  2 views today